Idurar, d Tizlit n Mass Ferḥat At Sɛid dit Imaziɣen ImulaIdurar


Idurar d tidet cevḥen
S uqerruy-iw ar cevḥen
Amzun d laẓ
D laẓ akk i ten-icebbḥen
Yeǧǧuǧeg ɣef yidɣaɣen
Idɣaɣen i ɣef nejgugel
Deg wayen i ccnan wid iɣ-izwaren
Ar ass-a tidet teffer
Ccvaḥa wwin-tt yidɣaɣen
Laẓ yeqqim i yimesdurar
Imesdurar n twaɣit
Tawaɣit tezzi-asen
Ala nettat i ten-iḥemmlen
Tḥemmel-iten i tmettant
Ttmettaten ɣef  wayen ur tetten
Akk d wid ara ten-yeččen
Ssawalen-asen-d ad nɣen tinekkriwin n yimɣiden
Iɣallen mi ara vuren awid win ara ten-yaɣen
Ansi id yekka waya ?
Ay-agi yekka-d seg tsiɣrit tasigmant tameqqraḥant
Id yekkren deg uzaɣar yerẓan taxeddimt n udrar
Anwa i d amsedrar ass-a i teṣṣarwa tmurt-is ?
Ass-a taɣaḍt-is d tacavcaqt n uyefki
Asɣar-is d taqarɛet n lgaz
Tivḥirt-is d ssuq
Awid kan tadrimt
Anida-tt
Tadrimt tɛebba aqacuc
Di temdinin ɣef izuɣar
Izuɣar s ufell-a n yidurar
Ssan-asen-tt-id iɣallen
Tetten-tt ala at iɛebbaḍ
Wid-ak-nni i ɣitetten
Ṭṭfen-d tamurt di Marikan, di Rrus d wanda ssawḍen
Tekkan ɣef wid i wumi ttaken iɣsan, iḍan wid iɣ-iḥekkmen.
A yiɣallen akken nella,
Nella d wid ivuren neɣ d zid n lluzinat
Amennuɣ iɣ-icewwlen mačči ger-aneɣ ar ad yass
Wid iɣ-ismerkayen anida-ten ?
Kker-t ad neddukel-t fell-as
Ad neffru-t deg wayeg-araneɣ
Ddunit ad tveddel lsas
Ad yali yiṭij-nneɣ.

      
Ferḥat At Sɛid 
https://youtu.be/RNQxgr2BNlI
Fourni par Blogger.